Bijeenkomst BOPZ - donderdag 18 april 2019

Datum: 18 april  2019
Aanvangstijd: 14:30
Locatie: Musis, Arnhem
Kosten: € 60.00


Geachte collega / confrère,

In het vervolg op de in het verleden georganiseerde cursussen voor BOPZ-advocaten in het arrondissement Gelderland nodig ik u hierbij namens de BOPZ-werkgroep Gelderland en de Stichting Permanente Opleiding uit voor een volgende bijeenkomst, welke zal worden gehouden op donderdag 18 april 2019 om 14.30 uur (ontvangst 14.00 uur) in Musis te Arnhem.

Spreker tijdens deze bijeenkomst is mr. Claudia Reijntjes-Wendenburg van advocatenkantoor Across Borders in Maastricht. Zij heeft zich na wat omzwervingen gespecialiseerd in het strafrecht. Uiteindelijk is zij ook gaan procederen bij de Hoge Raad en het Europese Hof in Straatsburg. Tegenwoordig legt zij zich ook toe op de Wet Bopz en cassaties op het grensgebied van straf en civiel.

Het onderwerp van deze bijeenkomst is ‘Verslaving in de psychiatrie’.
Verslaving aan alcohol en drugs is van oudsher moeilijk onder het toepassingsbereik van de wet Bopz te brengen. Door erkenning van verslaving als psychische stoornis onder DSM-5 is dat niet anders geworden. Recent is de wet Vggz aangenomen, die de wet Bopz zal vervangen. Daarmee komt opnieuw de vraag aan de orde of, en zo ja, onder welke voorwaarden een verslaving tot gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis kan leiden.

De bijeenkomst vangt aan om 14.30 uur stipt. Vanaf 14.00 uur staat een kopje koffie/thee voor u klaar. In verband met de toekenning van punten wordt van u verwacht dat u stipt op tijd aanwezig bent. Alleen wanneer u bij aanvang en aan het einde van de bijeenkomst de presentielijst tekent, zal u een certificaat worden toegezonden. Ook wordt van u verwacht dat u de cursuskosten tijdig voldoet en een evaluatieformulier invult en inlevert.

Aan deze bijeenkomst worden in het kader van hoofdstuk 4 van de Verordening op de advocatuur (Vakbekwaamheid van de advocaat) 2 punten (juridisch) toegekend. 

Het programma voor deze bijeenkomst luidt als volgt:
14.00 uur             ontvangst
14.30 uur             lezing
15.30 uur             pauze
15.45 uur             vervolg lezing
16.45 uur             borrel
17.30 uur             einde

U kunt zich tot en met dinsdag 9 april 2019 voor deze cursus aanmelden. 

Aanmelding en deelname na afloop van de inschrijftermijn is alleen mogelijk na telefonisch overleg met het Bureau van de Orde.

De cursuskosten ad € 60,00 dient u bij voorkeur tegelijk met uw aanmelding, maar in ieder geval twee werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst, te voldoen op IBAN rekeningnummer NL90 ABNA 055 0607 994 t.n.v. Stichting Permanente Opleiding Gelderland te Arnhem onder vermelding van uw naam (niet alleen de naam van het kantoor!) en het nummer van deze cursus: 2019 / 9.

N.B.: Als u nalaat het cursusnummer te vermelden bij uw betaling, loopt u het risico dat uw betaling niet tijdig wordt verwerkt en daarmee ook uw inschrijving.
Restitutie van cursuskosten is alleen mogelijk als u zich tijdig (uiterlijk 5 werkdagen vóór de cursus) afmeldt.

Als u niet deel kunt nemen omdat het maximale aantal deelnemers is overschreden, wordt u daarvan tijdig op de hoogte gesteld.

Met vriendelijke groet,
namens de Stichting Permanente Opleiding en de werkgroep BOPZ,

 

M-L.A.J. Hoppenbrouwers

Terug naar het agenda-overzicht