Bericht van het OM: Pilot hulp-OvJ vanaf 1 oktober 2022 in Oost-Nederland

Beste balie, 

Namens het Openbaar Ministerie vraag ik uw aandacht voor het volgende bericht: 

Sinds 2014 worden in het kader van het programma modernisering Wetboek van Strafvordering voorbereidingen getroffen voor een nieuw Wetboek van Strafvordering. In dat kader is recent het wetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering aangenomen door de Eerste Kamer. Hierdoor kan het OM aan de slag met het testen van een aantal nieuwe juridische mogelijkheden en bevoegdheden die in deze wet zijn vastgelegd. Met de ketenpartners is afgesproken dat op 1 oktober 2022 wordt gestart met de Innovatiewetpilots. 

Een van de Innovatiewetpilots, de pilot Hulpofficier, gaat lopen binnen het arrondissement Oost-Nederland. In de pilot Hulpofficier van justitie wordt de wenselijkheid van uitbreiding van de bevoegdheden van de Hulpofficier van Justitie onderzocht. Het gaat om minder ingrijpende strafvorderlijke bevoegdheden op het gebied van beslag en BOB. 

De pilot heeft een looptijd van 3 jaren en gedurende die periode worden de door de hulpofficier van justitie genomen beslissingen gemonitord. Op het parket Oost-Nederland is daarvoor een projectgroep in het leven geroepen. 

Doel van de pilot is het onderzoeken of

· de hulpofficier van justitie de bevoegdheden met behoud van kwaliteit en waarborgen uitoefent;

· de inzet van die bevoegdheden tot grotere doelmatigheid leidt voor de betrokken ketenpartner(s) en de keten als geheel. 

De volgende bevoegdheden gaan over van de officier van justitie naar de hulpofficier van justitie:

1. De teruggave en bewaring van in beslag genomen voorwerpen zonder afstandsverklaring artikel 116 lid 3 en 4 Sv;

2. De inzet van een IMSI-catcher artikel 126nb Sv;

3. Het vorderen van historische gegevens en toekomstige gegevens artikel 126 nd en 126 ne Sv. 

Vanaf 1 oktober 2022 kunt u dus in een beperkt aantal onderzoeken, in het BOB-dossier (in 126nb, nd en ne Sv) en op KVI’s inzake 116 lid 3 en 4 Sv, beslissingen aantreffen die, anders dan voorheen, door de hulpofficier zijn genomen.

Voor meer informatie en het factsheet omtrent de pilot zie: Factsheet pilot

Terug naar het nieuws-overzicht