Beëdiging en Beroepsopleiding Advocatuur

Indien u als advocaat ingeschreven wilt worden in het arrondissement Gelderland dient u allereerst een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Stagiaires voeren dat gesprek (via Teams) met de portefeuillehouder toelating van de Raad van de Orde en een stafjurist. Wilt u stagiaire-ondernemer worden? Dan maken wij een individuele afspraak met u en uw patroon op het bureau van de Orde, met de portefeuillehouder toelating en de adjunct-secretaris van de Raad van de Orde. U dient daarvoor tijdig contact op te nemen met het bureau voor het maken van een afspraak en alle stukken dienen uiterlijk één week voorafgaand aan het gesprek compleet te zijn aangeleverd (zie ook hieronder). Overstappers en herintreders maken (via Teams) kennis met de adjunct-secretaris van de Raad van de Orde. 

U kunt bellen met het secretariaat van de Orde via de contactgegevens voor het maken van een afspraak.

U krijgt daarna een bevestiging van de datum en een link toegezonden naar ons digitale systeem. Via deze link naar uw eigen digitale dossier dient u uiterlijk één week voorafgaand aan het kennismakingsgesprek de volgende stukken te uploaden. Dit betreft (bij reguliere stagiaires): 

  • conceptversie van uw verzoekschrift
  • kopie van uw arbeidsovereenkomst
  • een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Klik hier voor meer informatie.
  • een kopie van uw bul in A4-formaat (Bachelor en Master met vakkenvermelding) en een verklaring van de universiteit waaruit blijkt dat uw bul civiel effect heeft (indien dit niet genoegzaam kan worden aangetoond, kan dit vertraging opleveren voor uw beëdiging, hetgeen weer gevolgen kan hebben voor uw aanmelding voor de beroepsopleiding)
  • kopie van uw identiteitsbewijs
  • pasfoto (bij voorkeur in kleur)
  • de Verklaring Omtrent het Gedrag* (klik hier voor het aanvraagformulier)
  • ingevuld en ondertekend formulier goedkeuring patronaat
  • bewijs met betrekking tot de patroonscursus (indien gevolgd) van uw patroon
  • uw cv.

 

N.B. Voor de najaarscyclus 2023 zijn alle kennismakingsgesprekken reeds ingepland en de beëdigingszittingen vol! 


* Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag kan enige weken in beslag nemen bij een gemeente. Vraag de VOG dan ook op tijd aan. De VOG wordt op echtheid gecontroleerd en zonder deze controle kunt u niet uw verzoekschrift indienen. Daarbij dient u rekening te houden met het feit dat uw VOG bij het indienen van uw inschrijvingsverzoek niet ouder dan drie maanden mag zijn! 

Afhankelijk van het tijdstip van het kennismakingsgesprek ontvangt u van tevoren of kort na afloop via de mail een formulier ten behoeve van de inschrijving voor de Beroepsopleiding Advocatuur (BA), zodra dat al beschikbaar is gesteld door de NOvA. Voor deelname aan de voorjaarscyclus van de Beroepsopleiding dient u vóór 1 januari te zijn ingeschreven en uiterlijk 1 maart te zijn beëdigd. Voor deelname aan de najaarscyclus dient u vóór 1 juli te zijn inschreven en uiterlijk 1 september te zijn beëdigd.
Voor nadere informatie over de BA verwijzen wij naar de website van de NOvA

Over de najaarscyclus 2023: voor de uitvoeringsorganisatie (UO) van de BA is het wenselijk de aanmelding tijdig te ontvangen. De deadline van 30 juni 2023 staat, maar na deze datum is aanmelding mogelijk. De stagiaire dient echter wel vóór 1 september 2023 te zijn beëdigd en het patronaat dient te zijn goedgekeurd. Na 30 juni 2023 gaat de UO wel alvast de groepen indelen. Het spreekt voor zich dat de UO zijn uiterste best zal doen om iedereen in het eigen arrondissement in te delen.

 

Indiening stukken rechtbank
Indien alle door u aan te leveren stukken zijn ontvangen en akkoord bevonden, ontvangt u bericht dat u kunt overgaan tot de indiening van uw definitieve verzoek tot inschrijving als advocaat. Met de rechtbank is afgesproken dat de stagiaire in spé of herintreder dat zelf mag doen, in plaats van de Raad van de Orde. De rechtbank ontvangt daartoe een verklaring van geen bezwaar vanuit de Raad. De uiterste termijn voor indiening van het inschrijvingsverzoek aan de rechtbank is 10 dagen vóór de gewenste beëdigingsdatum. De rechtbank bericht u vervolgens over de planning van de beëdigingszitting. De data kunt u hier vinden. Let op, sommige data zijn al vol gepland. U dient met het bureau van de Orde overleg te plegen over de mogelijkheden! 


Van belang is nog op te merken dat de driejaarstermijn van de stage een aanvang neemt op de datum van beëdiging. Indien minder dan 40 uur wordt gewerkt, wordt de stage naar evenredigheid verlengd op grond van artikel 9b lid 2 Advocatenwet. 

 

Voor stagiaire-ondernemers en advocaten in dienstbetrekking gelden extra voorwaarden. Het verdient aanbeveling in deze gevallen eerst telefonisch contact op te nemen met het bureau van de Orde.