Beëdiging en Beroepsopleiding Advocatuur

Indien u als advocaat ingeschreven wilt worden in het arrondissement Gelderland dient u allereerst een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Stagiaires voeren dat gesprek (via Teams) met de portefeuillehouder toelating van de Raad van de Orde en een stafjurist. Wilt u stagiaire-ondernemer worden? Dan maken wij een individuele afspraak met u en uw patroon op het bureau van de Orde, met de portefeuillehouder toelating en de adjunct-secretaris van de Raad van de Orde. U dient daarvoor tijdig contact op te nemen met het bureau voor het maken van een afspraak en alle stukken dienen uiterlijk één week voorafgaand aan het gesprek compleet te zijn aangeleverd (zie ook hieronder). Overstappers en herintreders maken (via Teams) kennis met de adjunct-secretaris van de Raad van de Orde. 

U kunt mailen met het secretariaat van de Orde via de contactgegevens voor het maken van een afspraak.

U krijgt daarna een bevestiging van de datum en een link toegezonden naar ons digitale systeem. Via deze link naar uw eigen digitale dossier dient u uiterlijk één week voorafgaand aan het kennismakingsgesprek de volgende stukken te uploaden (N.B. Indien de stukken niet tijdig zijn ontvangen, wordt de afspraak geannuleerd). Dit betreft (bij reguliere stagiaires): 

  • conceptversie van uw verzoekschrift
  • scan van uw arbeidsovereenkomst
  • een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Klik hier voor meer informatie.
  • een scan van uw bul in A4-formaat (Bachelor en Master met vakkenvermelding) en een verklaring van de universiteit waaruit blijkt dat uw bul civiel effect heeft (indien dit niet genoegzaam kan worden aangetoond, kan dit vertraging opleveren voor uw beëdiging, hetgeen weer gevolgen kan hebben voor uw aanmelding voor de beroepsopleiding)
  • scan van uw identiteitsbewijs
  • een digitale foto (bij voorkeur in kleur) voor publicatie in het Gelders Balie Bulletin 
  • de Verklaring Omtrent het Gedrag* (klik hier voor het aanvraagformulier)
  • een ingevuld en ondertekend formulier goedkeuring patronaat
  • een bewijs met betrekking tot de patroonscursus van uw patroon en indien deze nog niet is gevolgd, een bewijs van inschrijving
  • uw CV


* Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag kan enige weken in beslag nemen bij een gemeente. Vraag de VOG dan ook op tijd aan. De VOG wordt op echtheid gecontroleerd en zonder deze controle krijgt u geen bevestiging om uw verzoekschrift in te dienen. Daarbij dient u rekening te houden met het feit dat uw VOG bij het indienen van uw inschrijvingsverzoek niet ouder dan drie maanden mag zijn! 

Afhankelijk van het tijdstip van het kennismakingsgesprek ontvangt u van tevoren of kort na afloop via de mail een formulier ten behoeve van de inschrijving voor de Beroepsopleiding Advocatuur (BA), zodra dat al beschikbaar is gesteld door de NOvA. Voor deelname aan de voorjaarscyclus van de Beroepsopleiding dient u vóór 1 januari te zijn ingeschreven en uiterlijk 1 maart te zijn beëdigd. Voor deelname aan de najaarscyclus dient u vóór 1 juli te zijn ingeschreven en uiterlijk 1 september te zijn beëdigd.
Voor nadere informatie over de BA verwijzen wij naar de website van de NOvA

 

Over de voorjaarscyclus 2024: de aanmelding is inmiddels gesloten. 

Over de najaarscyclus 2024: de aanmelding dient uiterlijk 30 juni te zijn gedaan en de gesprekken met de Raad van de Orde worden tot uiterlijk 11 juli ingepland. 

 

Indiening stukken rechtbank
Indien alle door u aan te leveren stukken zijn ontvangen en akkoord bevonden, ontvangt u bericht dat u kunt overgaan tot de indiening van uw definitieve verzoek tot inschrijving als advocaat. Met de rechtbank is afgesproken dat de stagiaire in spé of herintreder dat zelf mag doen, in plaats van de Raad van de Orde. De rechtbank ontvangt daartoe een verklaring van geen bezwaar vanuit de Raad. De uiterste termijn voor indiening van het inschrijvingsverzoek aan de rechtbank is 10 dagen vóór de gewenste beëdigingsdatum. De rechtbank bericht u vervolgens over de planning van de beëdigingszitting. De data voor zowel de feestelijke als de tussentijdse zittingen kunt u hier vinden. U kunt een voorkeur aangeven bij uw kennismaking. Echter, het bureau van de orde gaat over de indeling van de zittingen en het kan zijn dat u niet kunt worden ingedeeld op uw voorkeursdatum. 


Van belang is nog op te merken dat de driejaarstermijn van de stage een aanvang neemt op de datum van beëdiging. Indien minder dan 40 uur wordt gewerkt, wordt de stage naar evenredigheid verlengd op grond van artikel 9b lid 2 Advocatenwet.