Beëdiging en Beroepsopleiding Advocatuur

Indien u als advocaat ingeschreven wenst te worden in het arrondissement Gelderland dient u allereerst een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek met de portefeuillehouder toelating van de Raad van de Orde. U kunt daartoe contact opnemen met mw. A.A. Pul van het bureau van de Orde van Advocaten via info@ordegelderland.nl. 

Per e-mail ontvangt u een link naar uw eigen digitale dossier, waarin u (uiterlijk één week) voorafgaand aan het kennismakingsgesprek u een aantal stukken dient toe te voegen. Dit betreft (bij reguliere stagiaires): 

  • conceptversie van uw verzoekschrift
  • kopie van uw arbeidsovereenkomst
  • een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Klik hier voor meer informatie.
  • een kopie van uw bul in A4-formaat (Bachelor en Master met vakkenvermelding) en een verklaring van de universiteit waaruit blijkt dat uw bul civiel effect heeft (indien dit niet genoegzaam kan worden aangetoond, kan dit vertraging opleveren voor uw beëdiging, hetgeen weer gevolgen kan hebben voor uw aanmelding voor de beroepsopleiding)
  • kopie van uw identiteitsbewijs
  • pasfoto (bij voorkeur in kleur)
  • kopie van de Verklaring Omtrent het Gedrag* (klik hier voor het aanvraagformulier)
  • ingevuld en ondertekend formulier goedkeuring patronaat
  • bewijs met betrekking tot de patroonscursus (indien gevolgd) van uw patroon
  • uw cv.


* Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag duurt twee tot maximaal vier weken. Vraag de VOG dan ook op tijd aan, maar houdt u daarbij rekening met het feit dat uw VOG bij het indienen van uw inschrijvingsverzoek niet ouder dan drie maanden mag zijn.
Nadere informatie over het aanvragen van de VOG kunt u verkrijgen bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) te bereiken via internet (www.justitie.nl) of telefonisch 070 - 370 72 34.

Bij het kennismakingsgesprek ontvangt u het formulier ten behoeve van de inschrijving voor de Beroepsopleiding Advocatuur. Voor deelname aan de voorjaarscyclus van de Beroepsopleiding dient u vóór 1 januari te zijn ingeschreven en uiterlijk 1 maart te zijn beëdigd. Voor deelname aan de najaarscyclus dient u vóór 1 juli te zijn inschreven en uiterlijk 1 september te zijn beëdigd.
Voor nadere informatie omtrent de BA wordt u graag verwezen naar de site van de landelijke Orde.

Indien alle door u aan te leveren stukken zijn ontvangen en akkoord bevonden, ontvangt u bericht dat u kunt overgaan tot de indiening van uw definitieve verzoek tot inschrijving als advocaat.
Een dergelijk verzoek wordt ingediend bij de Raad van de Orde (voorheen Raad van Toezicht) in het arrondissement waar de verzoeker kantoor wenst te houden en niet bij de griffie van de rechtbank. Tenzij de Raad weigert het verzoek in behandeling te nemen (zie artikel 4 Advocatenwet), zendt de Raad een afschrift van het verzoek, met bijlagen, aan de rechtbank Gelderland ten behoeve van de beëdiging van de verzoeker. De uiterste termijn voor doorzending van het inschrijvingsverzoek door de Raad aan de rechtbank is 10 dagen vóór de gewenste beëdigingsdatum. De rechtbank bericht u vervolgens omtrent de planning van de beëdigingszitting.

Van belang is nog op te merken dat de drie-jaarstermijn van de stage een aanvang neemt op de datum van beëdiging. Om die reden is het advies om de beëdiging zo kort mogelijk voor de aanvang van de Beroepsopleiding te laten plaatsvinden, zodat u bij onverhoopte vertraging in de afronding van de Beroepsopleiding (gemiddeld 2,5 jaar) niet in tijdnood komt.

Voor stagiaire-ondernemers en advocaten in dienstbetrekking gelden extra voorwaarden. Het verdient aanbeveling in deze gevallen eerst telefonisch contact op te nemen met het bureau van de Orde. 
Voor de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de stagiaire-ondernemer klik hier.