EEN EIGEN KANTOOR BEGINNEN, OPGAVE NIEUW KANTOOR

In het kader van het toezicht dienen alle startende kantoren ten behoeve van de deken een Opgave Nieuw Kantoor (tot 1 juni 2016 'entreetoets') in te vullen. Door deze ONK krijgt de deken een goed beeld van de kantoororganisatie. Aan de hand van deze opgave kan bovendien worden vast gesteld of aan de verordeningen wordt voldaan. 

Elk kantoor dat na aanmelding bij het Beheer Advocaten Registratie (BAR) een nieuw barkantoornummer krijgt, wordt gezien als startend kantoor en krijgt de uitnodiging om de ONK in te vullen. Het kan gaan om nieuwe kantoren, om kantoren die naar een ander arrondissement verhuizen en om bestaande kantoren die zodanig van samenstelling veranderen dat van een nieuw kantoor gesproken kan worden. 

De ONK is alleen digitaal beschikbaar. U ontvangt de ONK automatisch per mail nadat u zich heeft aangemeld bij BAR via MijnOrde, op of kort na de datum die u als startdatum van het kantoor aan BAR heeft doorgegeven. De uitnodiging voor de ONK wordt verstuurd aan de advocaat die volgens BAR kantoorbestuurder is. De kantoorbestuurder vult de ONK in namens alle bij het kantoor ingeschreven advocaten. 

Zodra u de ONK digitaal heeft ingevuld, ontvangt het Ordebureau in arrondissement Gelderland daarvan automatisch bericht. Het Ordebureau controleert vervolgens de gegevens. Ook zal uw website worden bekeken en beoordeeld aan de hand van de Voda en de richtlijn BW agv implementatie dienstenrichtlijn. Deze richtlijn kunt u hier inzien.
Indien er nog vragen zijn of aanvullende informatie gewenst is, ontvangt het kantoor daarover bericht van het Ordebureau. Nadat de deken de ONK akkoord heeft bevonden, ontvangt het kantoor daarvan een bevestiging. 

Afhankelijk van uw antwoorden zal u mogelijk gevraagd worden bijlagen mee te sturen met de ONK. Het kan gaan om de volgende stukken:

 • Exemplaar briefpapier
 • (Kosten) maatschapsovereenkomst 
 • Kantoor met twee of meer advocaten, samenwerkingsverband: alle bescheiden en overeenkomsten met betrekking tot de organisatie van het kantoor 
 • Statuten B.V., N.V., Stichting of VOF
 • Statuten van de stichting derdengelden 
 • Overeenkomst kantoor – stichting derdengelden 
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel van de stichting derdengelden 
 • Overzicht namen en hoedanigheid bestuursleden stichting derdengelden
 • Bewijs beroepsaansprakelijkheidsverzekering alsmede van  het in- en uitlooprisico
 • Lijst van de werkzame advocaten die verzekerd zijn tegen beroepsaansprakelijkheid (indien niet alle advocaten verzekerd zijn) 
 • Betaalbewijs premie
 • Kantoorklachtenregeling.

Advocaten die werkzaam zijn bij een werkgever als bedoeld in artikel 5.9 onderdelen e, f en g van de Verordening op de advocatuur zal in aanvulling op bovenstaande stukken gevraagd worden om:

 • Professioneel statuut 
 • Vrijwaringsverklaring voor advocaten in dienst van de Staat (uitsluitend Rijksoverheid) conform artikel 6.6 lid 3 Voda
 • Vrijwaringsverklaring conform artikel 6.6 lid 2 Voda

 
Het invullen van de ONK en het akkoord van de deken op de door het kantoor geleverde gegevens zijn een vereiste in de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand. U kunt in de ONK aangeven of u zich wilt inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Zodra de ONK geaccordeerd is, zal de Raad voor Rechtsbijstand direct op de hoogte worden gebracht.

Voor overige vragen met betrekking tot de ONK kunt u contact opnemen met het Ordebureau in het arrondissement Gelderland via 026 - 389 07 66 of info@ordegelderland.nl.

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de NOvA via 070 - 335 35 54 of informatiepunt@advocatenorde.nl


Veelgestelde vragen