Veelgestelde vragen 

 


Mijn patroon heeft nog geen patroonscursus gevolgd, wat nu?
Sinds de coronatijd kan een patroonscursus ook digitaal worden gevolgd. Op grond van art. 3.5a Voda dient een patroon deze cursus voorafgaand aan het verzoek om goedkeuring te hebben gevolgd. Indien uw patroon in de problemen komt omdat deze cursus niet tijdig gevolgd kan worden, dient u tijdig contact op te nemen met de adjunct-secretaris via het Bureau van de Orde. 


Hoe verlopen de kennismakingsgesprekken met de portefeuillehouder toelating van de Raad van de Orde?
De kennismakingsgesprekken worden veelal digitaal gevoerd, via Teams.

Bij stagiaire-ondernemers wordt een gesprek altijd samen in aanwezigheid van de patroon gevoerd met de portefeuillehouder toelating en de adjunct-secretaris, op het Bureau van de Orde in Arnhem. 

 

Als ik eerder ben beëdigd, moet ik dan opnieuw alle bijlagen bij het inschrijvingsverzoek voegen? 

Ja. In dat geval dient u ook een verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet uit het arrondissement waar u eerder stond ingeschreven bij te voegen (indien van toepassing). U dient zich tot dat arrondissement te wenden voor de aanvraag van de verklaring. 

Ook zult u - net als bij een overstappende stagiaire - een kennismaking hebben via Teams met de adjunct-secretaris. 


De originele Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is nog niet ontvangen?
Indien u bij het kennismakingsgesprek nog niet over een VOG beschikt dient u een kopie van het ingevulde aanvraagformulier aan te leveren. De originele VOG dient zo spoedig als mogelijk nagezonden te worden aan de Orde. Zonder controle van de originele VOG wordt het verzoekschrift tot inschrijving helaas niet in behandeling worden genomen door de rechtbank. Deze wordt namelijk op echtheid gecontroleerd door de Orde en dient uiterlijk 10 dagen voor de beëdigingsdatum te zijn ontvangen. 


Wanneer vindt er een beëdiging plaats?
Voor de voor exacte data van de beëdigingszittingen, klik hier. Er geldt een minimum aantal deelnemers bij de rechtbank. Indien dit aantal niet wordt gehaald, schuift u automatisch door naar de volgende datum.  

De zittingen worden door de rechtbank ingepland. Indien u wilt weten of de zitting in een bepaalde maand doorgang vindt, kunt u het beste telefonisch contact opnemen met de rechtbank, telefoonnummer 088 - 361 15 21.

 

Stagiaires en thuiswerken
Tijdens de maatregelen tegen corona vanuit de overheid is door advocaten veel thuis gewerkt. Voor advocaat-stagiaires geldt dat zij in het belang van hun opleiding in beginsel dienen te worden opgeleid bij de patroon op kantoor. Vanuit de Raden van de Orde wordt aan kantoren en patroons verzocht de stagiaire ook in deze tijd zoveel mogelijk in een advocatuurlijke omgeving praktijk te laten voeren (zie ook artikel 7 van de Beleidsregel stage en patronaat). Van de patroon wordt voorts verwacht dat onverminderd wordt voldaan aan de verplichtingen op grond van artikel 3.13 lid 1 Voda. Indien gewenst kan overleg worden gevoerd met de portefeuille opleiding of met de adjunct-secretaris.


Wanneer moet ik PO-punten gaan behalen?

Sinds de invoering van de Voda is iedere advocaat die 36 maanden staat ingeschreven op het tableau verplicht PO-punten te behalen, ook als de stage dan nog niet is afgerond. Dat betekent voor stagiaires die langer dan drie jaar op het tableau ingeschreven staan maar nog niet hun stageverklaring hebben behaald dat zij vanaf die periode (drie jaar na de beëdigingsdatum) ook PO-punten dienen te gaan behalen en deze punten dienen op te geven bij de CCV. PO-punten die zijn behaald tijdens de eerste drie jaren, tellen helaas niet meer voor deze verplichting. Zie ook de toelichting bij artikel 4.4 Voda. 

 

Zwangerschaps-, geboorte- en ouderschapsverlof

Bij zwangerschaps- en geboorteverlof van 16 weken van de vrouw wordt de stageperiode niet verlengd. Bij geboorteverlof van 6 weken van de partner wordt de stageperiode ook niet verlengd. Wel dient de Raad van de Orde tijdig door de patroon op de hoogte te worden gebracht van het verlof (art. 3.13 lid 6 Voda). 

Bij (betaald of onbetaald) ouderschapsverlof wordt de stage wel naar rato verlengd, net als bij parttime werken. U dient daarvoor een verzoek in te dienen bij de Raad van de Orde via info@ordegelderland.nl en indien mogelijk, ontvangt u gedurende de stageperiode een verlengingsbesluit of anders aan het einde van uw stageperiode. 

 

Wordt mijn stage verlengd bij arbeidsongeschiktheid, reizen etc.?
Indien men langer dan drie maanden de praktijk niet uitoefent, kan dit leiden tot een stageverlenging. Immers kan dan niet voldaan worden aan de eis om voldoende praktijkervaring op te doen. Deze beslissing wordt in beginsel pas genomen door de Raad van de Orde aan het einde van de reguliere stagetijd, dus drie jaar na de beëdiging.
 

Welke beleidsregel stage en patronaat is op mij van toepassing?
De Beleidsregel stage en patronaat 2023 is van toepassing op stagiaires die zijn beëdigd voor 1 september 2023.

De Beleidsregel stage en patronaat 2024 is van toepassing op stagiaires die zijn beëdigd vanaf 1 september 2023.

 

Waar wordt voor de goedkeuring van de stage van de stagiaire-ondernemer op gelet?
Naast de algemene verplichtingen zoals opgesomd in artikel 3.6 Voda en in paragraaf 3.1.3 Voda, staat ook in artikel 2 lid 2 van de beleidsregel stage en patronaat 2024 al e.e.a. vermeld. Daarnaast staan in hoofdstuk 6 van de Voda de verplichtingen voor de kantoororganisatie. De Raad bekijkt naast het ondernemingsplan en de kredietfaciliteit voor de goedkeuring onder andere de (offerte van de) beroepsaansprakelijkheidsverzekering, het kantoorhandboek, de (concept)huurovereenkomst en hoe de waarneming is geregeld. Neem vooral hoofdstuk 6 goed door op deze verplichtingen.
Daarnaast wordt verwacht van de patroon dat hij/zij zich maximaal inspant dat de stagiaire-ondernemer wordt en blijft voorzien van voldoende zaken om een eigen praktijk op te bouwen en zo ook een voldoende inkomen kan verwerven.

 

In de Beleidsregel stage en patronaat 2024 staat alleen het eerstejaars salaris vermeld. Hoe weet ik wat ik ga verdienen in mijn tweede of derde jaar?
Voorheen werd het salaris jaarlijks geïndexeerd. In 2023 is aangekondigd dat er geen verplichte indexering meer wordt opgenomen in de nieuwe Beleidsregel stage en patronaat, omdat de orde geen vakbond of werkorganisatie is. Er geldt een minimumsalaris voor stagiaires dat de onafhankelijkheid van de stagiaire voldoende waarborgt. Daarnaast is het salaris een arbeidsrechtelijke kwestie, waar de werkgever en werknemer samen over moeten praten. Vanuit de orde wordt daarom geen minimumsalaris voorgeschreven voor het tweede of derde jaar. De orde gaat ervan uit dat de patroon c.q. werkgever zich als goed werkgever zal opstellen ten aanzien van het nieuwe te bepalen salaris van de stagiaire.

 

Wat is regelmatig overleg?
Voor een behoorlijke praktijkuitoefening moeten stagiaire en patroon ‘regelmatig overleg’ voeren, maar hoe kijkt de Raad daar tegenaan, wat is regelmatig? Afhankelijk van de kennis en ervaring van de stagiaire wordt op structurele basis overleg gevoerd, dagelijks dan wel wekelijks. De frequentie van het overleg wordt genoteerd in het stageverslag dat de stagiaire jaarlijks (of een stagiaire-ondernemer halfjaarlijks) moet indienen bij de Raad.

 

Wanneer is de stage voltooid?
In artikel 3.2 Voda en verder uitgewerkt in artikel 8 van de Beleidsregel stage en patronaat 2024 staat de beoordeling vanuit de Raad van de Orde. De Raad ontvangt voor de beoordeling van de vraag of de stage is voltooid van de patroon en/of stagiaire in ieder geval de volgende gegevens:
a. het bewijs van het hebben voldaan aan de vereiste praktijkervaring (artikel 3.9 Voda);
b. het bewijs van het hebben voldaan aan de verplichte activiteiten in het arrondissement (artikel 3.10 lid 1 Voda);
c. het certificaat van de Beroepsopleiding Advocaten (artikel 3.21 Voda);
d. een verklaring van de patroon dat de stagiaire geschikt is voor het beroep van advocaat en over voldoende praktijkervaring beschikt en zelfstandig en naar behoren de praktijk kan uitoefenen;
e. eventuele overige informatie die van belang kan zijn voor de beoordeling.

 

Wat gebeurt er als er niet is voldaan aan één van de verplichtingen op grond van artikel 3.2 Voda (voltooide stage)?
Indien niet is voldaan aan één van de verplichtingen zoals genoemd in artikel 3.2 Voda, kan de stage alleen worden verlengd indien de stage dan alsnog kan worden voltooid.


 

Staat jouw vraag er niet tussen en/of kom je er niet uit? Neem dan gerust contact op met het Bureau van de Orde zie contactgegevens en wij helpen je graag verder.