Veelgestelde vragen vanwege corona

 

Stagiaires en thuiswerken
In verband met de corona-maatregelen wordt door advocaten veel thuis gewerkt. Voor advocaat-stagiaires geldt dat zij in het belang van hun opleiding in beginsel dienen te worden opgeleid bij de patroon op kantoor. Vanuit de Raden van de Orde wordt aan kantoren en patroons verzocht de stagiaire ook in deze tijd zoveel mogelijk in een advocatuurlijke omgeving praktijk te laten voeren (zie ook artikel 6 Beleidsregel stage en patronaat). Van de patroon wordt voorts verwacht dat onverminderd wordt voldaan aan de verplichtingen op grond van artikel 3.13 lid 1 Voda. Indien gewenst kan overleg worden gevoerd met de portefeuille opleiding of met het Ordebureau. 

Tijdens de strenge lockdown gaan de Raden van de Orde ervan uit dat advocaten conform het advies vanuit de overheid zoveel als mogelijk thuiswerken en patroons op afstand voor een advocatuurlijke omgeving zorgdragen voor hun stagiaire.


Gaan de beëdigingszittingen nog door?
De rechtbank laat de beëdigingszittingen sowieso via skype door gaan en indien mogelijk met inachtneming van de coronamaatregelen, ook op de rechtbank in beperkte vorm. 


Mijn patroon kan op dit moment geen patroonscursus volgen, wat nu?
De patroonscursus kan ook digitaal gevolgd worden. Indien uw patroon in de problemen komt omdat een cursus niet tijdig gevolgd kan worden, kan overleg worden gevoerd met de portefeuillehouder toelating. 


Gaan de kennismakingsgesprekken met de portefeuillehouder toelating van de Raad van de Orde nog door?
De kennismakingsgesprekken gaan gewoon door, via Teams.Veelgestelde vragen

Als ik eerder ben beëdigd, moet ik dan opnieuw alle bijlagen bij het inschrijvingsverzoek voegen?
Ja. In dat geval dient u ook een verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet uit het arrondissement waar u eerder stond ingeschreven bij te voegen. Een aanvraagformulier vindt u op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De Originele Verklaring omtrent Gedrag is nog niet ontvangen?
Indien u bij het kennismakingsgesprek nog niet over een VOG beschikt dient u een kopie van het ingevulde aanvraagformulier aan te leveren. De originele VOG dient zo spoedig mogelijk nagezonden te worden. Zonder een originele VOG kan het verzoekschrift tot inschrijving niet in behandeling worden genomen. 


Wanneer vindt er een beëdiging plaats?
In principe vindt iedere laatste vrijdag van de maand (voor exacte data, klik hier) een feestelijke beëdigingszitting plaats. Er geldt een minimum aantal deelnemers. 

De zittingen worden door de rechtbank ingepland. Indien u wil weten of de zitting in een bepaalde maand doorgang vindt, kunt u het beste telefonisch contact opnemen met de rechtbank, telefoonnummer 088 - 361 15 21.
Er bestaat tevens de mogelijkheid om één keer per maand op een woensdag te worden beëdigd. Dit is geen feestelijke zitting. Voor de exacte data, klik hier.


Wanneer moet ik PO-punten gaan behalen?

Sinds de invoering van de Voda is iedere advocaat die 36 maanden staat ingeschreven op het tableau verplicht PO-punten te behalen, ook als de stage dan nog niet is afgerond. Dat betekent voor stagiaires die langer dan drie jaar op het tableau ingeschreven staan maar nog niet hun stageverklaring hebben behaald dat zij vanaf die periode (drie jaar na de beëdigingsdatum) ook PO-punten dienen te gaan behalen en deze punten dienen op te geven bij de CCV.