Veelgestelde vragen 

 

Stagiaires en thuiswerken
Tijdens de maatregelen tegen corona vanuit de overheid is door advocaten veel thuis gewerkt. Voor advocaat-stagiaires geldt dat zij in het belang van hun opleiding in beginsel dienen te worden opgeleid bij de patroon op kantoor. Vanuit de Raden van de Orde wordt aan kantoren en patroons verzocht de stagiaire ook in deze tijd zoveel mogelijk in een advocatuurlijke omgeving praktijk te laten voeren (zie ook artikel 7 van de Beleidsregel stage en patronaat). Van de patroon wordt voorts verwacht dat onverminderd wordt voldaan aan de verplichtingen op grond van artikel 3.13 lid 1 Voda. Indien gewenst kan overleg worden gevoerd met de portefeuille opleiding of met de adjunct-secretaris. 


Mijn patroon heeft nog geen patroonscursus gevolgd, wat nu?
Sinds de coronatijd kan een patroonscursus ook digitaal worden gevolgd . Indien uw patroon in de problemen komt omdat deze cursus niet tijdig gevolgd kan worden, kan overleg worden gevoerd met de portefeuillehouder toelating. 


Hoe verlopen de kennismakingsgesprekken met de portefeuillehouder toelating van de Raad van de Orde?
De kennismakingsgesprekken worden veelal digitaal gevoerd, via Teams.

Bij stagiaire-ondernemers wordt een gesprek altijd samen in aanwezigheid van de patroon gevoerd met de portefeuillehouder toelating en de adjunct-secretaris, op het bureau van de Orde in Arnhem. 

 

Als ik eerder ben beëdigd, moet ik dan opnieuw alle bijlagen bij het inschrijvingsverzoek voegen? 

Ja. In dat geval dient u ook een verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet uit het arrondissement waar u eerder stond ingeschreven bij te voegen (indien van toepassing). U dient zich tot dat arrondissement te wenden voor de aanvraag van de verklaring. 

Ook zult u net als bij een overstappende stagiaire een kennismaking hebben via Teams met de adjunct-secretaris. 


De originele Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is nog niet ontvangen?
Indien u bij het kennismakingsgesprek nog niet over een VOG beschikt dient u een kopie van het ingevulde aanvraagformulier aan te leveren. De originele VOG dient zo spoedig mogelijk nagezonden te worden aan de Orde. Zonder controle van de originele VOG wordt het verzoekschrift tot inschrijving helaas niet in behandeling worden genomen door de rechtbank. Deze wordt namelijk op echtheid gecontroleerd door de Orde. 


Wanneer vindt er een beëdiging plaats?
Voor de voor exacte data van de beëdigingszittingen, klik hier. Er geldt een minimum aantal deelnemers bij de rechtbank. Indien dit aantal niet wordt gehaald, schuift u automatisch door naar de volgende datum.  

De zittingen worden door de rechtbank ingepland. Indien u wilt weten of de zitting in een bepaalde maand doorgang vindt, kunt u het beste telefonisch contact opnemen met de rechtbank, telefoonnummer 088 - 361 15 21.
Er bestaat tevens de mogelijkheid om één keer per maand (in de ochtend) op een woensdag te worden beëdigd. Dit is geen feestelijke zitting, maar een zogenaamd hamerstuk. Voor de exacte data, klik hier.


Wanneer moet ik PO-punten gaan behalen?

Sinds de invoering van de Voda is iedere advocaat die 36 maanden staat ingeschreven op het tableau verplicht PO-punten te behalen, ook als de stage dan nog niet is afgerond. Dat betekent voor stagiaires die langer dan drie jaar op het tableau ingeschreven staan maar nog niet hun stageverklaring hebben behaald dat zij vanaf die periode (drie jaar na de beëdigingsdatum) ook PO-punten dienen te gaan behalen en deze punten dienen op te geven bij de CCV. 

 

Zwangerschaps-, geboorte- en ouderschapsverlof

Bij zwangerschaps- en geboorteverlof van 16 weken van de vrouw wordt de stageperiode niet verlengd. Bij geboorteverlof van 6 weken van de man wordt de stageperiode ook niet verlengd. Wel dient de Raad van de Orde tijdig door de patroon op de hoogte te worden gebracht van het verlof (art. 3.13 lid 6 Voda). 

Bij (betaald of onbetaald) ouderschapsverlof wordt de stage wel naar rato verlengd, net als bij parttime werken. U dient daarvoor een verzoek in te dienen bij de Raad van de Orde via info@ordegelderland.nl en ontvangt een verlengingsbesluit.