De stageperiode

Op de stageperiode is onder meer de Verordening op de advocatuur (hierna: Voda) van toepassing. Voor de laatste versie van de Beleidsregel Stage en Patronaat, klik hier. Voor een samenvatting van de voorwaarden goedkeuring aanvraag patronaat en verzoek beëdiging stagiaire-ondernemer, klik hier.

Stageverslagen
Artikel 3.13 Voda bepaalt dat de patroon bij wie de stagiaire kantoor houdt ten minste éénmaal per jaar (rond de beëdigingsdatum) schriftelijk verslag uitbrengt aan de Raad van de Orde omtrent het verloop van de stage.
De patroon bij wie de stagiaire niet kantoor houdt en ook de patroon van de stagiaire-ondernemer dient ten minste éénmaal per zes maanden schriftelijk verslag uit te brengen aan de Raad van de Orde omtrent het verloop van de stage.
Indien de stagiaire de praktijk uitoefent voor eigen rekening (stagiaire-ondernemer) dient de Raad elk half jaar over de financiële ontwikkeling van de praktijk geïnformeerd te worden.

U dient het verslag tijdig bij de Orde in te dienen en gebruik te maken van dit sjabloondit Jonge Balie stempelformulier en het verslag voorzien van de handtekening van de patroon én de handtekening van de stagiaire.

Na ontvangst van het verslag met betrekking tot het tweede stagejaar wordt de stagiaire uitgenodigd voor een gesprek met de portefeuillehouder opleiding. Tijdens dat gesprek wordt het verloop van de stage besproken en kunnen eventuele knelpunten of vragen aan de orde komen.

Na indiening van het laatste stageverslag wordt de procedure voor het aanvragen van de stageverklaring in gang gezet. Na een eerste controle van het stagedossier door een medewerker van het bureau van de Orde Gelderland zal het stagedossier worden toegezonden aan de portefeuillehouder opleiding van de Raad van de Orde. Na controle en goedkeuring van het stagedossier door de Raad van de Orde zal de stagiaire worden uitgenodigd voor de uitreiking van de stageverklaring. Let op, gezien het grote aantal stagiaires kan het mogelijk enige tijd duren voordat u wordt uitgenodigd voor een uitreiking. Als een bepaalde datum al vol zit, wordt u snel daarna uitgenodigd. Voor een overzicht van de data van de uitreikingen, klik hier. De patroon van een stagiaire is van harte welkom om de uitreiking bij te wonen. Een stagiaire nodigt zijn of haar patroon zelf uit. De einddatum van uw stage is - zonder een verlenging - drie jaar na uw beëidigingsdatum. U wordt dan onvoorwaardelijk op het tableau ingeschreven. Op uw stageverklaring wordt deze datum vermeld. 


Stagiaires die drie jaar ná de beëdigingsdatum niet beschikken over het certificaat van de beroepsopleiding óf aan wie de stageverklaring niet kan worden uitgereikt vanwege onvoldoende praktijkervaring, worden door de NOvA van het tableau geschrapt (zie nieuw artikel 8c lid 3 Advocatenwet). De NOvA legt deze namen eerst voor aan de Raad van de Orde. Indien u aan alles hebt voldaan en u krijgt vervolgens goedkeuring vanuit de Raad van de Orde, zult u niet (tussentijds) worden geschrapt. Op uw stageverklaring wordt de einddatum van uw stage vermeld, niet de datum van de uitreiking! 

Op grond van artikel 9b lid 2 Advocatenwet kan de Raad van de Orde de duur van de stage verlengen, indien de stagiaire niet over voldoende praktijk- en/of proceservaring beschikt.

 

Stagiaires en thuiswerken
Tijdens de coronaperiode maar ook met het (nieuwe) hybride werken werken advocaat-stagiaires steeds vaker thuis. Voor hen geldt dat zij in het belang van hun opleiding in beginsel dienen te worden opgeleid bij de patroon (en indien van toepassing, met andere advocaten) op kantoor. Vanuit de Raden van de Orde wordt aan kantoren en patroons sterk aangeraden de stagiaire zoveel mogelijk in een advocatuurlijke omgeving praktijk te laten voeren. Van de patroon wordt voorts verwacht dat onverminderd wordt voldaan aan de verplichtingen op grond van artikel 3.13 Voda. Indien gewenst kan overleg worden gevoerd met de portefeuille opleiding of met de adjunct-secretaris, bereikbaar via het algemene nummer van het bureau. 

 

Stageverlenging
Indien een stagiaire in deeltijd werkt zal de duur van de stage naar evenredigheid worden verlengd. De stagiaire dient dit schriftelijk (per e-mail) te melden bij de Raad van de Orde en ontvangt vervolgens een verlengingsbesluit. Bij ziekte of uitval door andere omstandigheden, zal de Raad van de Orde alle omstandigheden in acht nemen en tijd voor tijd of maatwerk toepassen. 


De peildatum waarop de Raad van de Orde beoordeelt of de stage verlengd moet worden ligt op drie jaar na de beëdiging. Werkervaring opgedaan voorafgaand aan de beëdiging wordt buiten beschouwing gelaten.

 

Verplichting behalen PO-punten advocaat-stagiaires
Sinds de invoering van de Voda is iedere advocaat die 36 maanden staat ingeschreven op het tableau verplicht PO-punten te behalen, ook als de stage dan nog niet is afgerond. Dat betekent voor stagiaires die langer dan drie jaar op het tableau ingeschreven staan maar nog niet hun stageverklaring hebben behaald dat zij vanaf die periode (drie jaar na de beëdigingsdatum) ook PO-punten dienen te gaan behalen en deze punten dienen op te geven bij de CCV. Voor de berekening van het aantal punten, zie de toelichting (in het vademecum) bij artikel 4.4 Voda.