De stageperiode

Op de stageperiode is onder meer de Verordening op de advocatuur (hierna: Voda) van toepassing. Voor de laatste versie van de Beleidsregel inzake de uitvoering van hoofdstuk 3 van de Voda klik hier. Voor de Uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de stagiaire-ondernemer, klik hier. Voor een samenvatting van de voorwaarden goedkeuring aanvraag patronaat en verzoek beëdiging stagiaire-ondernemer, klik hier.

Stageverslagen
Artikel 3.13 Voda bepaalt dat de patroon bij wie de stagiaire kantoor houdt ten minste éénmaal per jaar (rond de beëdigingsdatum) schriftelijk verslag uitbrengt aan de Raad van de Orde omtrent het verloop van de stage.
De patroon bij wie de stagiaire niet kantoor houdt en ook de patroon van de stagiaire-ondernemer dient ten minste éénmaal per zes maanden schriftelijk verslag uit te brengen aan de Raad van de Orde omtrent het verloop van de stage.
Indien de stagiaire de praktijk uitoefent voor eigen rekening (stagiaire-ondernemer) dient de Raad elk half jaar over de financiële ontwikkeling van de praktijk geïnformeerd te worden.

U dient het verslag tijdig bij de Orde in te dienen en gebruik te maken van dit sjabloon (digitaal invulbaar), dit Jonge Balie stempelformulier en daarbij een document voorzien van uw handtekening en de handtekening van uw stagiaire.

Na ontvangst van het verslag met betrekking tot het tweede stagejaar wordt de stagiaire uitgenodigd voor een gesprek met de portefeuillehouder opleiding. Tijdens dat gesprek wordt het verloop van de stage besproken en kunnen eventuele knelpunten of vragen aan de orde komen.

Na indiening van het laatste stageverslag wordt de procedure voor het aanvragen van de stageverklaring in gang gezet. Na een eerste controle van het stagedossier door een medewerker van het bureau van de Orde Gelderland zal het stagedossier worden toegezonden aan de portefeuillehouder opleiding van de Raad van de Orde. Na controle en goedkeuring van het stagedossier door de Raad van de Orde zal de stagiaire worden uitgenodigd voor de uitreiking van de stageverklaring. Deze uitreiking zal plaatsvinden na een vergadering van de Raad van de Orde. De patroon van de stagiaire is van harte welkom de uitreiking bij te wonen.

Stagiaires die drie jaar ná de beëdigingsdatum niet beschikken over het certificaat van de beroepsopleiding óf de stageverklaring, worden door de NOvA van het tableau geschrapt (zie nieuw artikel 8c lid 3 Advocatenwet).

Op grond van artikel 9b lid 2 Advocatenwet kan de Raad van de Orde de duur van de stage verlengen, indien de stagiaire niet over voldoende praktijk- en/of proceservaring beschikt.

 

Stagiaires en thuiswerken
Tijdens de coronaperiode maar ook met het (nieuwe) hybride werken werken advocaat-stagiaires steeds vaker thuis. Voor hen geldt dat zij in het belang van hun opleiding in beginsel dienen te worden opgeleid bij de patroon (en indien van toepassing, met andere advocaten) op kantoor. Vanuit de Raden van de Orde wordt aan kantoren en patroons sterk aangeraden de stagiaire zoveel mogelijk in een advocatuurlijke omgeving praktijk te laten voeren. Van de patroon wordt voorts verwacht dat onverminderd wordt voldaan aan de verplichtingen op grond van artikel 3.13 lid 1 Voda. Indien gewenst kan overleg worden gevoerd met de portefeuille opleiding of met een medewerker op het Ordebureau. 

Tijdens een (strenge of beperkte) lockdown gaan de Raden van de Orde ervan uit dat advocaten conform het advies vanuit de overheid zoveel als mogelijk thuiswerken en patroons op afstand voor een advocatuurlijke omgeving zorgdragen voor hun stagiaire.

 

Stageverlenging
Indien de praktijk langer dan drie maanden achtereen niet wordt uitgeoefend, wordt de stage verlengd met de tijd waarmee de periode van drie maanden wordt overschreden.
Indien een stagiaire in deeltijd werkt zal de duur van de stage naar evenredigheid worden verlengd. De stagiaire dient dit schriftelijk (per e-mail) te melden bij de Raad van de Orde en ontvangt vervolgens een verlengingsbesluit. 


De peildatum waarop de Raad van de Orde beoordeelt of de stage verlengd moet worden ligt op drie jaar na de beëdiging. Werkervaring opgedaan voorafgaand aan de beëdiging wordt buiten beschouwing gelaten.

 

Verplichting behalen PO-punten advocaat-stagiaires
Sinds de invoering van de Voda is iedere advocaat die 36 maanden staat ingeschreven op het tableau verplicht PO-punten te behalen, ook als de stage dan nog niet is afgerond. Dat betekent voor stagiaires die langer dan drie jaar op het tableau ingeschreven staan maar nog niet hun stageverklaring hebben behaald dat zij vanaf die periode (drie jaar na de beëdigingsdatum) ook PO-punten dienen te gaan behalen en deze punten dienen op te geven bij de CCV. Voor de berekening van het aantal punten, zie de toelichting (in het vademecum) bij artikel 4.4 Voda.