Arbeidsovereenkomst

 

De Algemene Raad (AR) heeft de Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires en het model arbeidsovereenkomst stagiaires per 6 maart 2017 ingetrokken. De Raad van de Orde Gelderland heeft deze richtlijn gevolgd tot 1 juli 2018, de datum waarop de Beleidsregel 2018 in werking trad. Vanaf 1 juli 2018 volgt de Raad van de Orde niet langer de Richtlijn van de AR. Wel blijft de Richtlijn van belang omdat het salaris dat daarin genoemd wordt als basis dient voor de indexering en bepaling van de hoogte van de salarissen voor stagiaires. Voor de bepaling van het voor de indexering te hanteren percentage wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex met peildatum oktober.

Beleidsregel stage en patronaat 2022

 

Stagiairesalarissen 2022

Het indexcijfer per oktober 2021 bedraagt +3.4. Dat betekent voor 2022: Het salaris voor een eerstejaarsstagiaire bedraagt na indexering € 2.548 (was € 2.464), voor een tweedejaarsstagiaire € 2.903 (was € 2.808) en voor een derdejaarsstagiaire € 3.227 (was € 3.121).