Organisatie

Alle advocaten die kantoor houden in het arrondissement Gelderland vormen met elkaar de Gelderse Balie van de Orde van Advocaten Gelderland. Een orde kan gelijkgesteld worden met een vereniging, zij het dat men lid is op grond van de Advocatenwet en niet op grond van een eigen keuze.

Raad van de Orde
deken
College van Afgevaardigden
commissies

 

Raad van de orde

Naast de Nederlands Orde van Advocaten (NOvA) is er per gebied, arrondissement genaamd, een plaatselijke Orde van Advocaten. Deze plaatselijke Orde van Advocaten wordt bestuurd door de Raad van de Orde, met als voorzitter de (plaatselijke) deken. De deken en de leden van de Raad van de Orde zijn ook advocaten, die op een advocatenkantoor werken in Gelderland. 

Samenstelling Raad van de Orde Gelderland

Op 22 december 2022 is de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland geïnformeerd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de volgens zijn informatie de WNT van toepassing is. Hierbij maakt de Raad van de Orde de gegevens over 2022 openbaar: WNT verantwoording 2022

De deken heeft als kerntaak het houden van toezicht op de advocaten in het arrondissement Gelderland. Het toezicht richt zich op het al dan niet naleven van diverse op de advocatuur van toepassing zijnde verordeningen en andere regelgeving.

De leden van de Raad van de Orde hebben ieder voor zich een portefeuille met een kerntaak en houden zich ook bezig met de toelating van stagiaires en opleidingsaangelegenheden. Daarnaast stellen de leden van de Raad van de Orde plaatselijk beleid vast en zijn zij belangenbehartigers van de Gelderse Balie. 

De Raad van de Orde vergadert maandelijks op het bureau van de Orde. Ieder lid van de Raad heeft zijn eigen portefeuille. Een lid van de Raad van de Orde voert daarvoor gesprekken met allerlei partijen en neemt deel aan vergaderingen van commissies van de Orde Gelderland.

Daarnaast is de Raad van de Orde, via het bureau van de Orde, aanspreekpunt voor een ieder die vragen heeft over de advocatuur. De Raad van de Orde mag geen inhoudelijk juridisch advies geven. Daarvoor dient u zich tot een advocaat of bijvoorbeeld het Juridisch loket te wenden. De (medewerkers van de) deken kan enkel op het gebied van het toezicht en het tuchtrecht adviseren. 

Voor de tekst van het Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de Raad van de Orde in het arrondissement Gelderland, klik hier.

 

Deken

De deken is lid van de Raad van de Orde en zit als voorzitter de vergaderingen van de Raad van de Orde voor. De deken behandelt klachten, adviezen, bemiddelingen en andere toezichtzaken. De deken doet dit samen met medewerkers van het bureau van de Orde of de medewerkers behandelen deze zaken namens de deken. Daarnaast licht de deken de leden van de Orde voor over voor hen van belang zijnde aangelegenheden en wijst de deken advocaten aan als een rechtzoekende niet of niet tijdig een advocaat bereid vindt om hem zijn diensten te verlenen (onder bepaalde voorwaarden). Ook voert de deken regelmatig gesprekken met de president van de rechtbank, met de hoofd-officier van justitie en met de president van het gerechtshof. Tevens neemt de deken maandelijks deel aan het Dekenberaad.

College van afgevaardigden

Het College van Afgevaardigden is een inspraakorgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten, een soort advocatenparlement. Het College van Afgevaardigden oordeelt over besluiten van de algemene raad, het bestuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Van het College van Afgevaardigden maken advocaten, uit alle arrondissementen in het land, deel uit. Het college bestaat uit zo’n 100 afgevaardigden. Zij worden gekozen door de advocaten in hun arrondissement.

Samenstelling College van Afgevaardigden Gelderland

Commissies

De Raad van de Orde in het arrondissement Gelderland wordt bijgestaan door enkele commissies. Iedere commissie heeft tenminste één lid van de Raad van de Orde als contactpersoon. De commissies kunnen de Raad van de Orde gevraagd en ongevraagd van advies dienen.

Samenstelling commissies