Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur

De deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. Per 1 januari 2015 kan de deken een beperkt aantal normen ook bestuursrechtelijk handhaven: voor overtreding van één of meerdere van deze normen kan hij een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen (artikel 45g, eerste lid, Advocatenwet). Ten behoeve van de rechtszekerheid van de advocaat heeft de deken in dit kader de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2017 in het arrondissement Gelderland vastgesteld. De beleidsregel vindt u hier.

Beleidsregel financiële bijdrage arrondissement Gelderland

Voor de tekst van deze Beleidsregel klik hier.

Beleidsregel handhaving Wwft 2017

De deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Als gevolg van de wijziging van de Advocatenwet is de deken per 1 januari 2015 naast toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet tevens aangewezen als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. De deken kan overtredingen van de in de Wwft genoemde voorschriften echter ook bestuursrechtelijk handhaven door een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete op te leggen (artikel 26, tweede lid, en artikel 27, tweede lid, Wwft), of door een aanwijzing te geven (artikel 32 Wwft).

Ten behoeve van de rechtszekerheid heeft de deken in dit kader de Beleidsregel handhaving Wwft 2017 in het arrondissement Gelderland vastgesteld. De beleidsregel vindt u hier.

 

beleidsregel verzet na schrapping


Voor de tekst van deze beleidsregel, klik hier.

 

WIJZIGING REGELGEVING DERDENGELDEN


Per 1 januari 2017 wordt de stichting derdengelden alleen verplicht voor advocaten die er gebruik van maken. Op grond van artikel 6.21 lid 3 Voda stelt een advocaat de deken schriftelijk op de hoogte van: a. het niet ter beschikking hebben van een stichting derdengelden, en b. enige wijziging inzake de beschikbaarheid van een stichting derdengelden. Indien u een dergelijke melding wilt doen, dan kunt u de deken op de hoogte stellen via info@ordegelderland.nl.

Voor meer informatie en alle wijzigingen in de Voda en Roda, zie: https://www.advocatenorde.nl/nieuws/gewijzigde-regelgeving-per-1-januari-2017

Voor FAQ met betrekking tot de wijziging regelgeving derdengelden, klik hier.


Besluit mandaat machtiging toezicht advocatuur 2018 Gelderland


Voor de tekst van dit Besluit klik hier.

 

besluit mandaat inzake invordering geldschulden Gelderland

Voor de tekst van dit Besluit klik hier.

besluit mandaat volmacht en machtiging van de deken

Voor de tekst van dit Besluit klik hier.

Besluit mandaat volmacht en machtiging van de Raad van de Orde Gelderland

De Raad van de Orde heeft op 19 januari 2017 het ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Raad van de Orde in het arrondissement Gelderland’ vastgesteld. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017. De tekst van dit besluit vindt u hier.

Richtlijn detachering

Voor de tekst van deze Richtlijn klik hier.

Tijdelijke richtlijn kostenveroordeling Hof en Raden van Discipline

Het Hof en de Raden van Discipline hebben de uitgangspunten die zij in acht nemen bij het opleggen van kostenveroordelingen vastgelegd in een tijdelijke richtlijn. De tekst van deze richtlijn vindt u hier.