Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur

De deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. Per 1 januari 2015 kan de deken een beperkt aantal normen ook bestuursrechtelijk handhaven: voor overtreding van één of meerdere van deze normen kan hij een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen (artikel 45g, eerste lid, Advocatenwet). Ten behoeve van de rechtszekerheid van de advocaat heeft de deken in dit kader de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2017 in het arrondissement Gelderland vastgesteld. De beleidsregel vindt u hier.

 

Beleidsregel financiële bijdrage arrondissement Gelderland

Voor de tekst van deze Beleidsregel klik hier.

 

beleidsregel toezicht Wwft 2018 en beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2018

Met ingang van 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gewijzigd. In de wet is een aantal open normen opgenomen. De dekens van de verschillende arrondissementen hebben een deel van deze open normen ingevuld en hebben in het Dekenberaad van 16 januari 2019 uniform toezichtbeleid vastgesteld. De tekst van de beleidsregel wordt hierbij gepubliceerd. Tevens is een voorbeeld gemaakt van risicoprofielen die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van risicobeleid als bedoeld in de beleidsregel. Dit voorbeeld wordt gepubliceerd op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten en kan via de volgende link worden geraadpleegd: https://www.advocatenorde.nl/toezicht-door-de-deken.  


Voor de tekst van de Beleidsregel toezicht Wwft 2018 klik hier.

Voor de tekst van de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2018 klik hier.

Tot de beleidsregel behoren ook de risicoprofielen die advocatenkantoren kunnen gebruiken bij het vaststellen van hun eigen risicobeleid. Hieronder treft u de voorbeelden van risicobeleid (afhankelijk van de grootte van het kantoor) aan:

Kleine kantoren

Middelgrote kantoren

Grote kantoren

 

beleidsregel verzet na schrapping

Voor de tekst van deze beleidsregel, klik hier.

beleidsregel hernieuwde inschrijving geschrapte advocaat

Voor de tekst van deze beleidsregel, klik hier
 

BELEIDSREGEL inzake gebruik toezicht- en handhavingsbevoegdheden deken bij recidive 

Voor de tekst van deze beleidsregel, klik hier.

 

BELEIDSREGEL INZAKE DE ADVOCAAT IN DIENSTBETREKKING EN DE KANTOORTUIN 

Voor de tekst van deze beleidsregel, klik hier.

 

WIJZIGING REGELGEVING DERDENGELDEN

Per 1 januari 2017 wordt de stichting derdengelden alleen verplicht voor advocaten die er gebruik van maken. Op grond van artikel 6.21 lid 3 Voda stelt een advocaat de deken schriftelijk op de hoogte van: a. het niet ter beschikking hebben van een stichting derdengelden, en b. enige wijziging inzake de beschikbaarheid van een stichting derdengelden. Indien u een dergelijke melding wilt doen, dan kunt u de deken op de hoogte stellen via info@ordegelderland.nl.

Voor meer informatie en alle wijzigingen in de Voda en Roda, zie: https://www.advocatenorde.nl/nieuws/gewijzigde-regelgeving-per-1-januari-2017

Voor FAQ met betrekking tot de wijziging regelgeving derdengelden, klik hier.


Besluit mandaat machtiging toezicht advocatuur 2018 Gelderland

Voor de tekst van dit Besluit klik hier.

 

besluit mandaat inzake invordering geldschulden Gelderland

Voor de tekst van dit Besluit klik hier.

 

besluit mandaat volmacht en machtiging van de deken

Voor de tekst van dit Besluit klik hier.

 

Besluit mandaat volmacht en machtiging van de Raad van de Orde Gelderland

De Raad van de Orde heeft op 19 januari 2017 het ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Raad van de Orde in het arrondissement Gelderland’ vastgesteld. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017. De tekst van dit besluit vindt u hier.

 

Richtlijn detachering

Voor de tekst van deze Richtlijn klik hier.

 

Tijdelijke richtlijn kostenveroordeling Hof en Raden van Discipline

Het Hof en de Raden van Discipline hebben de uitgangspunten die zij in acht nemen bij het opleggen van kostenveroordelingen vastgelegd in een tijdelijke richtlijn. De tekst van deze richtlijn vindt u hier.