Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur

De deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. Per 1 januari 2015 kan de deken een beperkt aantal normen ook bestuursrechtelijk handhaven: voor overtreding van één of meerdere van deze normen kan hij een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen (artikel 45g, eerste lid, Advocatenwet). Ten behoeve van de rechtszekerheid van de advocaat heeft de deken in dit kader de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2017 in het arrondissement Gelderland vastgesteld. Inmiddels is het beleid herzien en opnieuw vastgesteld door de deken op 27 september 2022 en daarna nogmaals herzien en vastgesteld op 1 januari 2024. Voor de meest recente versie, klik hier. En voor de bijlage, klik hier

 

REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 

Voor de tekst van deze regeling per 1 juli 2022: Klik hier

 

Beleidsregel financiële bijdrage arrondissement Gelderland

Voor de tekst van deze Beleidsregel klik hier.

 

beleidsregel toezicht Wwft 2023 en beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2018


Met ingang van 1 januari 2023 is er een nieuwe Beleidsregel toezicht Wwft in werking getreden. Deze beleidsregel komt in de plaats van de Beleidsregel toezicht Wwft 2018 en bevat een aantal wijzigingen en aanvullingen. Ook zijn de inzichten verwerkt die onder de toepassing van de eerdere beleidsregel zijn gewonnen.

Voor de Beleidsregel toezicht Wwft 2023 klik hier
Voor de bijlage bij de Beleidsregel toezicht Wwft 2023 klik hier
Voor de Toelichting bij de Beleidsregels toezicht Wwft klik hier
Voor de tekst van de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2018 klik hier

Het kenniscentrum Wwft heeft daarnaast naar aanleiding van vragen uit de advocatuur een aantal guidance documenten opgesteld. Het gaat om:
- een Q&A document
- een model risicobeleid
- een Wwft formulier

  

Beleidsregel vrijstelling herintredende advocaten ex artikel 4.6 Voda

Voor de tekst van deze beleidsregel, klik hier

beleidsregel verzoek beëdiging na schrapping

Voor de tekst van deze beleidsregel, klik hier.

beleidsregel hernieuwde inschrijving geschrapte advocaat

Voor de tekst van deze beleidsregel, klik hier
 

BELEIDSREGEL inzake gebruik toezicht- en handhavingsbevoegdheden deken bij recidive 

Voor de tekst van deze beleidsregel, klik hier.

 

BELEIDSREGEL INZAKE DE ADVOCAAT IN DIENSTBETREKKING EN DE KANTOORTUIN 

Voor de tekst van deze beleidsregel, klik hier.

 

BELEIDSREGEL SCHORSING UITOEFENING VAN DE PRAKTIJK

Voor de tekst van deze beleidsregel, klik hier

 

WIJZIGING REGELGEVING DERDENGELDEN

Sinds 1 januari 2017 is een stichting derdengelden alleen verplicht voor advocaten die er gebruik van maken. Op grond van artikel 6.21 lid 3 Voda stelt een advocaat de deken schriftelijk op de hoogte van: a. het niet ter beschikking hebben van een stichting derdengelden, en b. enige wijziging inzake de beschikbaarheid van een stichting derdengelden. Indien u een dergelijke melding wilt doen, dan kunt u de deken op de hoogte stellen via info@ordegelderland.nl.

Voor meer informatie en alle wijzigingen in de Voda en Roda, zie: https://www.advocatenorde.nl/nieuws/gewijzigde-regelgeving-per-1-januari-2017

Voor FAQ met betrekking tot de wijziging regelgeving derdengelden, klik hier.


Besluit mandaat machtiging toezicht advocatuur Gelderland

Voor de tekst van dit besluit klik hier.

 

besluit mandaat inzake invordering geldschulden Gelderland

Voor de tekst van dit besluit klik hier.

 

besluit mandaat volmacht en machtiging van de deken

Voor de tekst van dit besluit klik hier.

 

Besluit mandaat volmacht en machtiging van de Raad van de Orde Gelderland

Voor de tekst van dit besluit klik hier.

 

Richtlijn detachering

Voor de tekst van deze richtlijn klik hier.

 

richtlijn kostenveroordeling Raden van Discipline

Voor de tekst van deze richtlijn klik hier

 

RICHTLIJN KOSTENVEROORDELING HOF VAN DISCIPLINE

Voor de tekst van deze richtlijn verwijzen wij u naar de website van het Hof van Discipline klik hier